Firma Gastromir vznikla v roku 1995. Od vzniku sa roz?irovala. V s??asnosti prev?dzkujeme dve ve?kokapacitn? kuchyne, ktor? sp??aj? po?iadavky noriem Eur?pskej ?nie pre kuchyne. Zabezpe?ujeme aj pr?pravu jed?l na rozvoz - stravujeme podniky v Nitre a mimo mesta. Dopravu zabezpe?ujeme vozidlami schv?len?mi ?t?tnym zdravotn?m ?stavom.

Hlav?m cie?om je pripravova? racion?lnu a kvalitn? stravu. Sna??me sa prisp?sobova? potreb?m a po?iadavk?m stravn?kov.? Na?ou prioritou je pripravi? stravu pod?a recept?r jed?l pre spolo?n? stravovanie.

V?tame V?s na str?nkach spolo?nosti GASTROMIR

S?dlo firmy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Kde n?jdete na?e prev?dzky?

Gastromir?Mirko Petr?k

Chalupkova 20

949 01 Nitra

 

Tel./Fax:?

+421 37 65 03 695,

+421 37 65 27 521

 

gastromir@gastromir.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textov? pole: O n?s
Textov? pole: Slu?by
Textov? pole: Denn? menu
Textov? pole: Gal?ria

Zv??i? mapu

Prev?dzka? 1:

?J Mlados?

?t?rova 3

949 01Nitra

Tel./Fax: +421 37 65 03 695

Prev?zka 2:

?J A. Bernol?ka

Tr. A. Hlinku 38

949 01Nitra

Tel./Fax: +421 37 65 27 521